UP2YOUTH Slovensko

UP2YOUTH je skratený názov nového výskumného projektu, ktorý sa zaoberá problematikou mladých ludí v kontexte sociálnych zmien. Aj napriek tomu, že ich prechod k dospelosti je spojený s rizikom a neistotou mladí muži a ženy dokážu formovať vlastné životné stratégie, ktoré v konečnom dôsledku vplývajú spätne na existujúce sociálne štruktúry spoločnosti. Tieto životné stratégie, ktoré sa týkajú predovšetkým problematiky práce, rodiny a občianstva sa stali klúčovými témami výskumného projektu. Chápanie mládeže ako faktoru sociálnych zmien znamená analyzovať podmienky, v ktorých môžu mladí ľudia získať a využívať status plného občianstva. Výskumný projekt sa snaží identifikovať akú úlohu v týchto procesoch má aktívne posilnenie alebo modifikácia sociálnych štruktúr pomocou individuálnych životných stratégií a životných štýlov.

Koordinátorom je Institute for regional innovation and social research, IRIS Tübingen (D),

Pracovná skupina RODIČOVSTVO: University of Leiden (NL-Manuela du Bois-Reymond), NEC, Plovdiv (BG)University of Dresden (D)University of Ljubljana (SI) IRIS (D)

Pracovná skupina PRÁCA a ETNICKE MENŠINY: University of Copenhagen (DK) Sven Moerch, Torben Bechmann Jensen, Viriginie Muniglia, University of Milano-Bicocca (I) Institute for Social Sciences, Lisbon (PT),German Youth Institute (D),AREA Valencia (E),ANSIT, Bucharest (ROM),Helsinki University, (SF)

Pracovná skupina PARTICIPÁCIA: National School of Public Health (F) Patricia Loncle, Univ. College Cork (IRL),Austrian Institute for Youth Research (A),Univ. Of Cyril and Method in Trnava (SK), University of Bologna (I)

Slovensko zastupuje CERYS FF UCM v Trnave (prof.L.Macháček) ako spoluriešiteľ tématickej pracovnej skupiny Občianska participácia.

Práca každej pracovnej skupiny pozostáva z dvoch fáz:

Fáza 1 pozostáva z opätovného analyzovania existujúcich výskumov v národnom kontexte členov skupiny, ktoré sa vzťahuje ku konkrétnym témam a v komparatívnej perspektíve. Klúčové otázky a perspektívy ktoré sa vdaka tejto analýze dostali na „povrch” sa budú diskutovať s politikmi a pracovníkmi s mládežou, aby sa otestovala ich relevantnosť pre politiku a prax.

Fáza 2 rozšíri perspektívu pracovných skupín na ostatné existujúce a prebiehajúce výskumy v Európe. Pozveme aj ostatných výskumníkov, aby prezentovali svoju vlastnú pracu a prediskutovali klúčové otázky a námety pre budúcu perspektívu. Na tomto základe by sa mali identifikovať a v konečnom dôsledku aj opraviť nedostatky výskumov.

Pracovné skupiny budú v každom prípade sústreďovať svoju pozornosť na celkovú aktívnu úlohu mládeže v procesoch sociálnej zmeny a predkladať výsledky, ktoré sú zmysluplné pre európsky výskum mládeže, európsku politiku a prax práce s mládežou.

Podrobnosti o novej výskumnej úlohe sa možno dozvedieť na internetovom portále UP2YOUTH (http://www.up2youth.org), kde sa dokumentuje nielen štruktúra, postup a výsledky projektu pre členov výskumného tímu, ale tiež poskytujú spoločenstvu európskych výskumníkov zaoberajúcich sa problematikou mládeže možnosť individuálnej vedeckej komunikácie s riešiteľmi projektu. Projekt UP2YOUTH je financovaný prostredníctvom 6th Framework Programme Európskou komisiou (oddelenie pre vedu a výskum). Projekt sa začal v máji 2006 a bude trvať až do apríla 2009. Výsledky riešenia výskumnej úlohy počas troch rokov možno sledovať aj na http://www.syrs.org, ktorej úlohou je sprístupniť niektoré poznatky a informácie aj v slovenskom jazyku.


Pridaj svoju stránku »
Súvisiace reklamné odkazy